CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN

 1. Hội đồng quản lý
 2. Hội đồng khoa học
 3. Ban lãnh đạo
 4. Văn phòng tổng hợp
 5. Các Ban chức năng và Trung tâm iMPT/Medphatec:
 • Ban nghiên cứu ứng dụng công nghệ y tế (Application Research).
 • Ban nghiên cứu phát triển sản phẩm khoa học y dược (Devolopment  Research).
 • Ban nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (Clinically Studied).
 • Ban đầu tư phát triển sản phẩm và dịch vụ (Devolopment Investment).
 • TT Nghiên cứu dược liệu Tây Bắc (Tay Bac Research Center of Medicinal Materials).
 • TT Ứng dụng công nghệ Y tế iMPT (Medical Application Technology Center/Health Center).
 • TT Chuyển giao công nghệ và sản phẩm iMPT (iMPT Technology and Product transfer center).
 • TT Đào tạo và Dịch vụ y tế iMPT (Medical Examination Service Center).
 • Công ty phân phối kinh doanh sản phẩm y dược DR.TH Medi Pharma (DR.TH Medical Pharmacy Business).
 • Hệ thống chăm sóc sức khoẻ LD Clinic (LD Clinic Health Care System).