CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN

  1. Hội đồng quản lý
  2. Hội đồng khoa học
  3. Ban lãnh đạo
  4. Văn phòng hành chính tổng hợp
  5. Các Ban chức năng và Trung tâm iMPT/Medphatec:
  • Ban nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng LD Clinic
  • Ban đầu tư phát triển thuốc thực phẩm (Food As Medicine)
  • TT Nghiên cứu dược liệu Tây Bắc (Tay Bac Research Center of Medicinal Materials).
  • TT Ứng dụng công nghệ Y tế iMPT (Medical Application Technology Center/Health Center).
  • TT Chuyển giao công nghệ và sản phẩm iMPT (iMPT Technology and Product transfer center).